اهداف تأسیس پژوهشکده سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه

  1. تحقیق و توسعه در زمینه ادبیات و رهیافت‌های نوین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه؛
  2. تعریف، اجرا و ارائه محصولات سیاستی مورد نیاز از قبیل مقررات و اسناد در زمینه رسانه‌های فراگیر؛
  3. ارائه بینش‌ها و دیدگاه‌های شواهدمحور و تخصصی زمینه مسائل و چالش‌های رسانه‌های فراگیر؛
  4. ترویج رویکردهای جدید در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه در میان نخبگان؛
  5. کمک به حل مسائل نوین در عرصه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه از طریق اجرای پژوهش‌های مسئله‌محور؛
  6. مشارکت در آموزش و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره‌وری حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گذری رسانه.